ارتباط علوم حقیقی و اعتباری
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم - واحد مدارج علمی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : آقای عقیل یوسفی