ارتباط علوم حقیقی و اعتباری
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم - واحد مدارج علمی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : آقای عقیل یوسفی